SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
7
8
2
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2022 3:45:00 CH

Giới thiệu Luật Điện ảnh 2022

 

Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh 2022. Theo đó, bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh quản lý nhà nước về điện ảnh như sau:

- Hoạt động điện ảnh.

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

- Quản lý nhà nước về điện ảnh.

Về nguyên tắc, hoạt động điện ảnh phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân và hội nhập quốc tế.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính nhân văn, thẩm mỹ và giải trí.

- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

- Bảo đảm sự bình đẳng, cạnh tranh công bằng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh và phát triển công nghiệp điện ảnh.

- Phát triển công nghiệp điện ảnh phù hợp quy luật thị trường và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ cho điện ảnh, ưu tiên vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh.

Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 thay thế Luật Điện ảnh 2006.

Đính kèm: Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 411    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA