SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
3
1
4
0
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Hai 2022 2:00:00 CH

Hướng dẫn các trường hợp phải công khai và nội dung thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công


Căn cứ Công văn số 11504/BTC-QLCS ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về việc đăng tải thông tin trên trang Thông tin điện tử về tài sản công và thực hiện hiện yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 8324/BTC-QLCS ngày 25/11/2022.

UBND Quận 11 vừa ban hành công văn 2109/UBND-TCKH ngày 12/12/2022 về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công. Theo đó, văn bản hướng dẫn các trường hợp phải công khai và nội dung thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận 11, cụ thể như sau:

1.1. Đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công sử dụng tài sản lập (gồm các loại tài sản quy định tại Điều 20 của Luật Quản lý, công năm 2017)

a) Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bản thanh lý tài sản cộng và bản vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản cộng)

- Trường hợp bán theo hình thức đấu giá: Nội dung thông báo công khai việc dấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp bán theo hình thức niêm yết giá: Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản thực hiện theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

b) Cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trường hợp cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đấu giá (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ): Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản khác theo hình thức cho thuê trực tiếp (theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ): Nội dung thông báo công khai giả cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được gửi đến Trang Thông tin điện tử về tài sản cộng gồm những nội dung sau: Tên đơn vị có tài sản cho thuê, Loại tài sản cho thuê; Giá cho thuê; Điều kiện kèm theo.

c) Lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong trường hợp sử dụng tài sản cộng vào mục đích liên doanh, liên kết.

- Nội dung công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

1.2. Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: áp dụng đối với trường hợp bán các tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định tại Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ theo hình thức đấu giá, niêm yết giá (trừ trường hợp bản đấu giá di vật, cổ vật tại nước ngoài).

- Trường hợp bán theo hình thức đấu giá: Nội dung thông báo công khai việc dấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp bán theo hình thức niêm yết giá: Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản thực hiện theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

1.3. Đối với tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước: áp dụng đối với trường hợp bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức đấu giá, niêm yết giá.

 - Trường hợp bán theo hình thức đấu giá: Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Trường hợp bán theo hình thức niêm yết giá: Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản thực hiện theo Khoản Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Phòng TCKH

 

 


Số lượt người xem: 265    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA