SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
0
5
8
7
Tin tức sự kiện 15 Tháng Hai 2021 7:40:00 SA

Hội đồng nhân dân quận “Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương”

 

 

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân Quận đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Hội đồng nhân dân Quận đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

 

Ảnh: Ra mắt Hội đồng nhân dân quận khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Kỳ họp thứ nhất ngày 30/6/2016

Hội đồng nhân dân Quận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở Thành phố và địa phương, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Quận tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân quận gồm 40 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu hoạt động chuyên trách (gồm 01 Phó Chủ tịch và 01 Phó trưởng Ban); đến nay đã miễn nhiệm 01 đại biểu Hội đồng nhân dân do chuyển công tác và không cư trú tại địa phương, hiện còn 39 đại biểu.

Các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền đều được Hội đồng nhân dân Quận xem xét quyết định tại các kỳ họp, đảm bảo đáp ứng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tiễn địa phương và quan tâm những vấn đề quan trọng, an sinh xã hội cần tháo gỡ kịp thời.

Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt, tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu Hội đồng nhân dân trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu kịp thời theo quy định, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết.

Công tác ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận thời gian qua đạt kết quả, hiệu quả, từng bước được hoàn thiện về quy trình, thủ tục và nâng dần về chất lượng theo hướng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Các nghị quyết được kịp thời ban hành để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ nghị quyết, Hội đồng nhân dân Quận đã kịp thời cụ thể hóa bằng quyết định; các ngành, các địa phương đề ra kế hoạch để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận, quyết định của Hội đồng nhân dân Quận.

Một trong những yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng quyết định của Hội đồng nhân dân là việc thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Quận. Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận, nhiệm kỳ 2016 - 2020, các Ban Hội đồng nhân dân Quận đã tổ chức thẩm tra 225 tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Các Ban Hội đồng nhân dân Quận đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân Quận ngay từ đầu trong quá trình chuẩn bị sâu kỹ các nội dung trình tại kỳ họp. Tất cả các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đều được thông qua cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân Quận, có sự tham dự của các Ban Hội đồng nhân dân Quận. Các Ban Hội đồng nhân dân Quận tham dự cuộc họp Ban Thường vụ Quận ủy khi xem xét thông qua những nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận, giúp các Ban Hội đồng nhân dân Quận có điều kiện nghiên cứu sâu kỹ, kịp thời nắm bắt chủ trương lãnh đạo của Quận ủy, phục vụ công tác thẩm tra đạt chất lượng, thiết thực. Các Ban Hội đồng nhân dân Quận đã chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thẩm tra nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ tổ chức kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Quận có cải tiến theo hướng ngắn gọn, chú trọng những nội dung chưa đồng ý, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương. Tại buổi thẩm tra, có trao đổi, thống nhất giữa các Ban Hội đồng nhân dân Quận với các sở, ngành trực tiếp tham mưu tờ trình, đề án, được Ủy ban nhân dân Quận ủy quyền làm việc với các Ban Hội đồng nhân dân Quận. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của nghị quyết, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và mang tính khả thi.

Nhìn chung, cơ bản các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, các giải pháp bảo đảm khả thi, đi vào cuộc sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các quy phạm pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân Quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.

Nội dung được đại biểu quan tâm chất vấn trong nhiệm kỳ này chủ yếu liên quan đến các vấn đề về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, vấn đề thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông, nạo vét kênh mương, các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục... Qua các phiên họp chất vấn, đã truyền tải đến cử tri và Nhân dân những thông tin cần thiết về tình hình, kết quả, phương hướng nhiệm vụ thời gian sắp đến khi giải quyết những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm.

Mỗi kỳ họp đã dành khoảng 1/3 thời gian cho phiên họp chất vấn và thảo luận tại hội trường. Phiên họp chất vấn diễn ra với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gợi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề, những nội dung nào chưa triển khai thì tiếp thu. Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm, theo dõi, đồng tình và đánh giá cao. Qua đó, đề xuất hướng xử lý, giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân Quận tiếp tục giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, đơn vị được chất vấn, tổ chức thực hiện lời hứa và có văn bản trả lời tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận tiếp theo.

Công tác tổ chức các đợt giám sát chuyên đề được chuẩn bị sâu kỹ. Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Nhìn chung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát tình hình thực tế, góp phần giải quyết các nhiệm vụ về kinh tế - chính trị của địa phương. Sau giám sát, ban hành báo cáo kết quả giám sát, trong đó, tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Qua đó, có kiến nghị xác đáng và hợp lý đối với Ủy ban nhân dân cũng như các đơn vị có thẩm quyền của địa phương.

Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thường lệ. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân Quận đã tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận hơn 958 ý kiến cử tri. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản (có 902 ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt tỷ lệ 94%). Qua tiếp xúc cử tri, đại biểu tiếp nhận nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến an sinh xã hội của người dân địa phương. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay, có một số vấn đề qua tiếp xúc cử tri có nhiều cử tri thường xuyên đề cập, kiến nghị: việc chậm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số địa bàn dân cư, làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân; những tồn tại, vướng mắc về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm; vấn đề thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông, nạo vét kênh mương, thoát nước, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt ở một số địa bàn dân cư. Những vấn đề này được đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 (tính đến tháng 10/2020), HĐND tỉnh đã tiếp 230 lượt công dân. Công tác tiếp công dân hiện nay chủ yếu được thực hiện tại trụ sở làm việc của cơ quan; đã tiếp nhận 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18 đơn; kết quả, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 18/18 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Số lượng đơn thư tiếp nhận được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, không có đơn tồn đọng.

Kể từ kỳ họp thứ 01 đến nay, Hội đồng nhân dân Quận triển khai mô hình Hội đồng nhân dân điện tử thông qua việc các đại biểu đều trang bị địa chỉ hộp thư điện tử. Các tài liệu liên quan đến hoạt động đại biểu; thông tin về tình hình kinh tế xã hội; các văn bản pháp luật mới ban hành thường xuyên được gửi vào hộp thư cho đại biểu tham khảo đảm bảo tài liệu gửi đến đại biểu nhanh chóng, thông tin gửi đến đại biểu nhiều hơn so với gửi tài liệu giấy nhưng vẫn bảo mật; thuận lợi cho việc tra cứu, trả lời cử tri của đại biểu; đồng thời tiết kiệm kinh phí cho hoạt động Hội đồng nhân dân.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội đồng nhân dân đã giúp cho đại biểu có thêm thông tin về hoạt động Hội đồng nhân dân và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh để phục vụ cho hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp cũng như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích và tuyên truyền pháp luật đến cử tri. Hàng năm, Hội đồng nhân dân Quận thường xuyên tổ chức các đợt giao lưu, học tập kinh nghiệm hoạt động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp; việc thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân; việc xem xét báo cáo chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vất tại kỳ họp; hoạt động khảo sát, giám sát giữa 2 kỳ họp; hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; kinh nghiệm lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế của địa phương…

Bước vào năm 2021, là năm kết thúc hoạt động HĐND Quận - phường theo chủ trương chung của Thành phố, để giữ vững chất lượng và hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân quận tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động: kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, công tác giám sát, tái giám sát, công tác giải trình, công tác thẩm tra, khảo sát, xây dựng nghị quyết, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; triển khai tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận quyết định chủ trương, biện pháp và tăng cường giám sát việc huy động sử dụng có hiệu quả các điều kiện tự nhiên – xã hội để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo thực hiện các trụ cột kinh tế đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia cùng các đoàn giám sát, khảo sát của Quốc hội, thành phố; tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự án luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu.

Kết thúc hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, trong không khí cả nước đón chào Xuân mới 2021, Hội đồng nhân dân Quận 11 chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri toàn quận, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020. Nhân dịp chào Xuân Tân Sửu 2021, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội đồng nhân dân Quận 11 xin kính chúc quý vị cử tri cùng với gia đình luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt trong mọi công việc.

Thực hiện: Song Quân

 


Số lượt người xem: 833    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA