SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
7
6
7
2
Tin tức sự kiện 23 Tháng Giêng 2019 4:05:00 CH

Một số hoạt động Hội đồng nhân dân Quận 11 trong năm 2018

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ đó trong năm 2018, Hội đồng nhân dân quận luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân quận đã tiến hành tổ chức 02 kỳ họp thường lệ để thông qua các tờ trình quan trọng và ban hành 18 Nghị quyết tại các kỳ họp như: về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ giải pháp thực hiện; phân bổ dự toán ngân sách năm; chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân quận khóa X đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu. Trong đó, có 5 chức danh của Hội đồng nhân dân quận gồm Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch, Trưởng 02 Ban Hội đồng nhân dân quận; 16 chức danh của Ủy ban nhân dân quận gồm Chủ tịch, 03 phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Ủy ban nhân dân quận. Nhìn chung, kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu đều đạt mức độ tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 50%, không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có mức độ tín nhiệm thấp trên 50%.

Trước và sau mỗi kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã thực hiện tốt vai trò của mình trong ghi nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu dân cử. Đã tổ chức 32 buổi Hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp Hội đồng nhân dân quận, đảm bảo tính nghiêm túc và thời gian theo quy định; tổng cộng khoảng 2.475 lượt người tham dự, với 75 ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Ngoài ra để tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị “Lắng nghe và trao đổi tháng 3” với chủ đề “Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU gắn với xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn trên địa bàn Phường 4, 6, 7, 16” tại Phường 6 và hội nghị “Lắng nghe và trao đổi tháng 7” với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”, tổng cộng có khoảng 497 lượt người tham dự, với 72 ý kiến, kiến nghị của nhân dân và các em thiếu nhi đã được Thường trực Hội đồng nhân dân quận ghi nhận và chuyển đến Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan trả lời, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổ chức 03 Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực Hội đồng nhân dân phường nhằm hướng dẫn kỹ năng về các vấn đề liên quan đến công tác thẩm tra báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân; nghe thông tin về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân phường.

Với tinh thần trách nhiệm, Hội đồng nhân dân quận đã có nhiều cố gắng để tăng cường công tác giám sát việc thi hành Hiến pháp, Luật và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, các hình thức, phương pháp và nội dung giám sát phong phú hơn; thời gian, cách thức tổ chức luôn được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả. Trong năm, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 04 Đoàn giám sát chuyên đề năm 2018 tại 26 cơ quan, đơn vị với nội dung: giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận; giám sát kết quả công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 11; giám sát hoạt động Hội đồng nhân dân 16 phường và giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn quận” đối với Phòng Văn hóa Thông tin và Ủy ban nhân dân các phường: 1, 2, 5, 11, 12, 15, 16.

Ban Pháp chế tổ chức 02 Đoàn khảo sát về công tác thi hành pháp luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2018; khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn quận năm 2018.

Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 02 Đoàn khảo sát về công tác phòng chống và xử lý dịch bệnh của các Trạm Y tế trên địa bàn quận năm 2018; khảo sát phương thức vận động, công khai các nguồn xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại các phường trên địa bàn quận.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân quận đã thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, những vấn đề quan trọng của địa phương đã được Đoàn giám sát kiến nghị giải quyết nhằm góp phần đảm bảo công tác cải cách hành chính; công tác cấp Giấy chứng nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận; Hoạt động hội đồng nhân dân các phường; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ trò chơi điện tử; hoạt động khám chữa bệnh hiện nay của Bệnh viện quận từng bước được cải thiện.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân quận cũng phân công cán bộ tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận như: giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Quận 11; giám sát kết quả phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giám sát công tác tuyển sinh đầu cấp.

Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Ủy ban nhân dân quận và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận luôn bám sát Nghị quyết của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc để có sự điểu chỉnh, bổ sung các chính sách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Duy trì chế độ trao đổi thông tin giữa các đơn vị nhằm tạo sự thống nhất trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác phối hợp. Lãnh đạo ba đơn vị đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong phần nội dung do mỗi bên chủ trì; trong quan hệ phối hợp, đảm bảo được tính chất, nội dung và yêu cầu của công việc do pháp luật quy định; ba bên đã có sự thống nhất cao trên hầu hết các nội dung công tác phối hợp.

Đã tổ chức quán triệt cho đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nhìn chung, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận có nhiều nỗ lực tích cực tham gia các chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận như: thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân quận trọng tâm là tổ chức 02 kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân theo Luật định; ban hành thư triệu tập và tài liệu kỳ họp đảm bảo theo quy định, công tác chuẩn bị hội trường và hậu cần phục vụ cho kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. Thực hiện tốt các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận; báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong việc tham dự đầy đủ các kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; trong hoạt động tiếp công dân; kịp thời phản ánh và trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bước vào năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân quận dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động sau đây:

1. Tổ chức kỳ họp thường kỳ (hoặc bất thường) trong năm của Hội đồng nhân dân quận.

2. Thực hiện chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân. Tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức.

3. Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Lắng nghe và trao đổi”, Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”.

5. Tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nâng cao chất lượng các ý kiến của cử tri đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố.

7. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường trực Hội đồng nhân dân phường.

9. Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 16 phường.

Kết thúc hoạt động năm 2018 và bước vào Năm mới 2019, Hội đồng nhân dân Quận 11 chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri toàn quận, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018. Nhân dịp chào Xuân Kỷ Hợi, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội đồng nhân dân Quận 11 xin kính chúc quý vị cử tri cùng với gia đình luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt trong mọi công việc.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11

 

 


Số lượt người xem: 2081    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA