SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
5
6
8
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Giêng 2018 10:40:00 SA

Quận 11 ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Ngày 15/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật và giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, phường kịp thời xử lý những văn bản trái pháp luật đã ban hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11.

Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

3. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm được phân công, Phòng Tư pháp còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thời hạn quy định.

 

 


Số lượt người xem: 1916    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA