SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
6
9
1
5
Phổ biến pháp luật 12 Tháng Tư 2014 10:50:00 SA

Phổ biến Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức của quận và phường.

Đối với quận, huyện, phường không tổ chức Hội đồng nhân nhân trong thời gian làm thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thì nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, phường được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và 8 Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Khoản 3, 4 Điều 98, 99, các Khoản 2, 3, 4 Điều 100, các Điều 101, 102, 103, 104, 105, 106, các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 107 và 109 của Luật tổ chức HĐND và UBND, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

1/ Xây dựng kế hoạch phát kinh tế - xã hội hàng năm…

2/ Lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn…

3/ Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Ủy ban nhân dân phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 111, các Khoản 1, 2, 4 Điều 112, các khoản 2, 3, 4 Điều 113, các điều 114, 115, 116, 117 và các Khoản 2, 3, 4 Điều 118 của Luật tổ chức HĐND và UBND, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1/ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm…

2/ Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn…

3/ Tổ chức thực hiện…

4/ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp…

Buổi phổ biến nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường. Danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường được quy định trong Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Số lượt người xem: 5835    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm