SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
1
7
7
2
Người phát ngôn 15 Tháng Mười Một 2013 11:10:00 SA

Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 153/TB-UBND

Quận 11, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp
thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11

 

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân quận 11 thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:

1.  Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11 là:

a)  Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11:

-       Họ và tên: Dương Công Khanh.

-       Số điện thoại: 0903.829.059

b)  Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 giao nhiệm vụ phát ngôn:

-       Họ và tên: Huỳnh Kim Tuấn

-       Chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

-       Số điện thoại: 0918.158.785

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2.  Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp 3, Ủy ban nhân dân quận 11, số 270 Bình Thới, phường 10, quận 11.

Ủy ban nhân dân quận 11 thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào các thời điểm.

 

Nơi nhận:

-  UBND thành phố;

-  VP.UBND thành phố;

-  Sở TT&TT;

-  UBND quận (CT, PCT);

-  VPUB (CPVP/th, NCTH);

- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Dương Công Khanh

 

 


Số lượt người xem: 4725    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm