SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
4
2
0
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 17 Tháng Giêng 2020 3:00:00 CH

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trên tất cả các mặt; bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy trong năm 2019 và có sự vận dụng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình quận và cơ sở; công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động được thực hiện khá tốt với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng hiệu quả đạt được.

 

Ảnh: Ông Đặng Thanh Bình – Phó Bí thư thường trực Quận ủy

Đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các nội dung hoạt động học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa, lồng ghép giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với thực hiện các chỉ thị của Thành ủy về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng ở từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy có sự đầu tư xây dựng mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có khả năng lan tỏa, nhân rộng; quan tâm và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt để động viên, khuyến khích và nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được quan tâm đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và thường xuyên giám sát, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 chia sẻ thêm, một trong ba nội dung thực hiện chuyên đề năm 2019 của Đảng bộ Quận 11 là tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, mang lại sự tiện ích, giảm phiền hà cho dân. Nội dung này được các cơ quan, đơn vị trong hệ thống các tổ chức Đảng; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện khá tốt:

* Trong hệ thống các tổ chức Đảng: Quy trình soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản có nhiều bước cải tiến cho hợp lý hơn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ tham mưu, của thủ trưởng các cơ quan tham mưu Quận ủy. Việc thực hiện chữ ký số đối với những văn bản của các ban Đảng, Văn phòng Quận uỷ theo qui định được thực hiện khá tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương thức trao đổi thông tin, tài liệu, những công việc thường xuyên, định kỳ không mang tính chất bí mật trên hệ thống mạng dùng chung của Đảng được khai thác và thực hiện tốt, nhanh chóng, kịp thời; hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ được các cấp ủy cơ sở quan tâm bảo đảm trang bị, hoạt động kết nối luôn được thông suốt, hiệu quả. Quy trình phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan tham mưu của Quận ủy, với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, nhất là giữa Văn phòng Quận uỷ với Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân quận và các cơ sở đảng được quan tâm xây dựng, củng cố, ngày càng nâng cao hiệu quả thông tin, trao đổi và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Quận ủy rút ngắn thời gian thẩm định, xem xét, quyết định kết nạp đảng viên trong thời hạn từ 15–20 ngày làm việc. Trong công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, bước đầu các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt việc trực tiếp trả hồ sơ giới thiệu sinh hoạt đảng tại nhà đối với các đảng viên lớn tuổi. Công tác chấn chỉnh lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và thực hiện khá tốt, nhất là thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, làm việc, giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân tại đơn vị và giao tiếp, ứng xử với người dân. Việc nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên thành nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị được các cấp ủy quan tâm thực hiện khá tốt, đề ra được nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi; tình trạng sao chép văn bản, sử dụng lại văn bản cũ có sự chuyển biến tốt.

* Trong hệ thống các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Ủy ban nhân dân quận triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” và ứng dụng “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh”; các đơn vị, bộ phận thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho dân từ quận đến phường tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đổi mới, cải tiến về quy trình, thủ tục hành chính; nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết và không để hồ sơ trễ hạn, giảm phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến phần mềm “Quận 11 trực tuyến” được đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm thực hiện; Ủy ban nhân dân quận tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phản ánh, thông tin những trường hợp vi phạm về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ và trả hồ sơ tại nhà, chứng thực chữ ký tại nhà, cấp bản sao hộ tịch qua điện thoại, zalo; rút ngắn thời gian trả hồ sơ hành chính, hồ sơ xác minh lý lịch kết nạp đảng, nhận xét đảng viên theo Qui định 76-QĐ/TW... được đa số các phường triển khai thực hiện; mô hình “Xây dựng "Đơn vị chăm sóc khách hàng" hỗ trợ người bệnh”, sử dụng phần mềm “Văn phòng điện tử” trong các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; sử dụng phần mềm “Văn phòng điện tử”, cải tiến quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, giảm thời gian thực hiện các quy trình từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, 2 ngày, có trường hợp giải quyết ngay trong ngày của Chi cục Thuế...

* Trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống tổ chức và đoàn viên, hội viên từ quận đến cơ sở được quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được kết quả khá tốt; các trang tin điện tử của Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn thường xuyên và kịp thời cập nhật thông tin các hoạt động của tổ chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận, có sự liên kết, chia sẻ, chuyển tải khá tốt các thông tin hoạt động giữa đoàn thể quận và cơ sở; đồng thời tham gia chuyển tải các thông tin, tuyên truyền chung của quận. Mặt trận Tổ quốc quận duy trì thường xuyên việc cập nhật thông tin, báo cáo tình hình dư luận hàng tuần của Mặt trận Tổ quốc các phường thông qua “nhóm” trên zalo. Đoàn Thanh niên của các phường là lực lượng chủ công, trực tiếp hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh ở một số phường đã phối hợp với chính quyền thực hiện việc giao trả hồ sơ hành chính tại nhà khi có yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và xây dựng thành các công trình, mô hình tham gia công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động của đoàn thể theo hướng về những nội dung thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của từng đơn vị.

Bước sang năm 2020, thực hiện chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Đặng Thanh Bình đề nghị các cấp ủy tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2019 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cơ sở và quận, nhất là công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung đột phá, tăng cường những giải pháp chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng; tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thiết thực phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực; xây dựng, bồi dưỡng các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” và các cuộc vận động khác để giới thiệu, học tập, nhân rộng, tạo sự lan tỏa. Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2020; kịp thời chấn chỉnh, phê bình, uốn nắn ngay những suy nghĩ lệch lạc và việc làm không đúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 


Số lượt người xem: 2077    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm