SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
1
8
7
9
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 05 Tháng Mười 2018 8:25:00 SA

Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Trung ương Thành ủy

Vừa qua, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản mới của Trung ương thành ủy cho các đồng chí là Quận ủy viên; Lãnh đạo các Ban quận ủy; Ủy ban kiểm tra quận ủy; Văn phòng quận ủy; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng các phòng ban đơn vị thuộc quận; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Phó Bí thư Đảng bộ Công an quận, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền quận. Với các nội dung: Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức cơ sở đảng vi phạm; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 04-QĐi/QU ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 153-KH/QU ngày 3/10/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Công văn số 53-CV/QU ngày 3/10/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường quản lý, định hướng việc sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn quận.


 

 

 


Số lượt người xem: 2273    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm