SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
4
7
9
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 21 Tháng Tám 2018 1:35:00 CH

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” dưới sự lãnh đạo tập trung của Quận ủy đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác vận động Nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng tác phong làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và tận tụy phục vụ Nhân dân hơn; quan tâm chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của dân, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong Nhân dân. Qua đó đã vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI. Công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm hơn, hiệu quả thiết thực, phương thức hoạt động được đổi mới hướng về cơ sở gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đặc biệt là thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại, giải quyết những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của của nhân dân ở các khu vực triển khai dự án có đền bù giải tỏa không để xảy ra các điểm nóng, tụ tập đông người góp phần ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”  gắn với phong trào thi đua yêu nước, bằng những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; Nhân dân đồng thuận hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận góp phần hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Quang cảnh buổi làm việc


 

 

 


Số lượt người xem: 2090    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm