SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
1
3
0
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 27 Tháng Giêng 2014 4:25:00 CH

“Đảng ta’’ - Bài báo Bác Hồ viết 65 năm trước

Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014)

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Trần Thắng Lợi, đã viết bài báo “Đảng ta” đăng trên Tập san Sinh hoạt nội bộ, số 13, tháng 1-1949. (1)

Mở đầu bài báo, sau khi điểm qua phong trào Cộng sản trên thế giới, Người viết: “Đảng ta tuy trẻ trung, nhưng đã lập được những công trạng rất to tát”. Tiếp đến, Người đã nhắc lại vài mẫu chuyện của Đảng:

“Năm 1921, trong cuộc Đại hội của Đảng Xã hội Pháp mở ở Tua (Tours), Đảng ấy chia làm hai phái. Phái thiểu số thì cứ giữ lấy Đảng Xã hội cũ. Phe đa số thì lập thành Đảng Cộng sản Pháp. Trong phái này, có một người Cộng sản đầu tiên của Đông Dương là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Từ đó, chủ nghĩa Cộng sản bắt đầu vượt qua lưới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nước ta.

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cùng anh em cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Hội này đưa thanh niên trong nước ra Quảng Châu, huấn luyện họ, rồi phái họ trở về tuyên truyền và tổ chức khắp cả nước…

Sau đó, trong nước dần dần thành lập ba nhóm Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn…

Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Trung Quốc, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng… Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Trung Quốc. Vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về Đảng.

Sau cuộc bàn bạc sôi nổi, và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một Đảng.

Thế là Đảng ta chân chính thành lập…

Từ đó trở đi, phong trào cách mạng ở nước ta đều do Đảng ta lãnh đạo”.

Sau khi điểm qua các phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành lập Chiến khu Việt Bắc, rồi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Người viết: “Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất, mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay”.

Người căn dặn: “Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại.

Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình:

- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa?

- Đã bỏ hết tư ý tiểu khí chưa?

- Đã luôn cố gắng học tập, luôn luôn cầu tiến bộ chưa?

- Đã thực hiện đoàn kết 100 % chưa?

- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa?

- Đã thật là người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chưa? Nếu chưa thì phải làm cho kỳ được”.

Kết thúc bài báo, Người viết: “Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên.

Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy. Như thế, thì dân tộc giải phóng nhất định thành công, thế giới cách mạng nhất định thành công”.

65 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Đảng ta”, cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, sự nghiệp đổi mới đất nước thu được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, trong Đảng hiện nay đang nổi lên một số mặt yếu kém rất đáng quan tâm. Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp…” (2).

Trước những nguy cơ và thách thức đó đối với Đảng cầm quyền, và để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng đặt ra những vấn đề cơ bản, cấp bách, là vấn đề sống còn của toàn Đảng và của cả chế độ ta.

Trong chặng đường cách mạng sắp tới, Đảng cầm quyền có trách nhiệm rất nặng nề và vai trò to lớn đối với Tổ quốc, với dân tộc. Sứ mệnh lịch sử đó đòi hỏi Đảng ta ngày càng phải trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định là tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, kiên quyết, nghiêm túc và bảo đảm tính hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo  tấm  gương  đạo  đức  Hồ  Chí  Minh  theo  tinh  thần  Chỉ thị  số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Cần làm cho mọi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên thấy được tính chất cấp bách phải tiến hành cuộc vận động, nhất là trước yêu cầu của nhiệm vụ  chính trị mới cũng như xuất phát từ tình hình thực tế của Đảng ta hiện nay. Các cấp Ủy Đảng cần nhận thức đây không phải là một cuộc vận động nhất thời, mà thật sự là một cuộc cách mạng sâu rộng, lâu dài, phát triển và không ngừng hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đảng. Mỗi tổ chức Đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thật cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém và phương hướng nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Từ đó, Đảng sẽ khẳng định vị thế cầm quyền, năng lực, bản lĩnh cầm quyền, chịu trách nhiệm cầm quyền trước nhân dân và lịch sử dân tộc.                      

             (1) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG - H - 1995 - T 5 - tr 546-547 - 548 - 549 và 550.

             (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - NXB CT QG - H - 2011 - tr 173.


Số lượt người xem: 5014    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm