SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
2
3
5
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 28 Tháng Ba 2012 8:25:00 SA

Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và xã hội

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã đánh giá, chỉ rõ vai trò, của phụ nữ: “Lực lượng phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta, phụ nữ Việt Nam đã nhất tề đứng dậy, một lòng theo Đảng.

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, hơn lúc nào hết, Ðảng ta càng quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay nước ta có 11 nữ nhà giáo được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 1.011 nữ nhà giáo được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú... Ở bất kỳ vị trí nào, phụ nữ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, có khả năng thuyết phục.

Nhằm nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 27 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ-TW “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trong nghị quyết này, Đảng ta chỉ rõ quan điểm, giải pháp, tập trung phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.


Số lượt người xem: 5068    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm