SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
2
4
2
8
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 08 Tháng Mười Một 2011 4:10:00 CH

Tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2011

            Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức bể giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2011. Lớp học gồm 52 học viên, qua 10 buổi học, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là mục tiêu lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Chủ động và tích cực hộp nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hòa thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Báo cáo chuyên đề “19 điều đảng viên không được làm”. Bên cạnh đó, học viên đươc trực tiếp trao đổi mạn đàm các chuyên đề với các giảng viên, cuối khóa học được dự kiểm tra bằng hình thức thi viết.

            Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu; trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 5,76%), 18 học viên đạt loại khá (tỷ lệ 15,47%) và 31 học viên đạt loại trung bình (tỷ lệ 78,77%), không có học viên yếu.

 


Số lượt người xem: 4571    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm