SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
3
5
5
5
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 29 Tháng Sáu 2011 1:55:00 CH

Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị 10-CT/TW qua 3 năm thực hiện

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đã có sự chuyển viến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảm bảo giữ vững các nguyên tắc, nền nếp, tính chất sinh hoạt đảng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về chính trị tư tưởng gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức.

Về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, vừa qua, Quận ủy đã thành lập mới 2 đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể và cơ quan chính quyền quận; tính chung đến nay đảng bộ quận đã có 42 tổ chức cơ sở đảng gồm 24 đảng bộ cớ sở và 18 chi bộ cơ sở với 189 chi bộ trực thuộc; trong đó có Đảng bộ Doanh nghiệp tư nhân, được thành lập từ năm 2007, với 8 chi bộ trực thuộc.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quận ủy đã cử 67 đồng chí tham giá lớp cử nhân chính trị, 17 đồng chí học lớp cao cấp chính  trị, 100 đồng chí học trung cấp chính trị-hành chính, 15 đồng chí học Đại học Luật và Đại học Hành chính, 63 đồng chí học trung cấp xây dựng và 52 đồng chí học trung cấp thanh vận. Ngoài ra, còn cử 464 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn. Hiện nay trình độ của các cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cơ sở đã được nâng lên với 210 đồng chí (92,2%) có trình độ đại học và trên đại học, 227 đồng chí (92,2%) có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

Trong công tác bố trí cán bộ là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại phường, đã tiếp nhận 8 sinh viên trong nguồn quy hoạch dài hạn của Thành ủy về thực tập tại quận và cơ sở; xét duyệt danh sách 37 cán bộ trẻ vào nguồn quy hoạch cán bộ dài hạn; bố trí vào các chức danh chủ chốt của phường, đến nay đã có 9/16 phường có cán bộ lãnh đạo chủ chốt dưới 35 tuổi. Các cán bộ trẻ trong diện này đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, tiếp cận và nắm bắt nhanh công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện nền nếp, các cấp ủy cơ sở có ý thức chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; hàng năm công tác kết nạp đảng viên của quận đều đạt và vược chỉ tiêu đề ra, cụ thể đã kết nạp được 482 đảng viên mới, vượt 50,62% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng của đảng viên mới kết nạp cũng được nâng lên, trong đó có 473 đồng chí tốt nghiệp trung học phổ thông (tỷ lệ 98,13%), 245 đồng chí có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên (tỷ lệ 50,82%).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đi cơ sở, đã tham dự 82 lượt sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc, qua đó tăng cường chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò điều hành của cấp ủy chi bộ đạt hiệu quả. Số lượng đảng viên dự sinh hoạt tăng lên từ 85% trở lên, có nhiều chi bộ tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đạt 100%.


Số lượt người xem: 9224    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm