SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
7
6
2
0
Tin tức sự kiện 22 Tháng Mười Một 2022 9:30:00 SA

Giới thiệu Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN ban hành quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Ngày 03/11/2022, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

- Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, bao gồm:

+ Phân công bộ phận giúp việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán;
+ Trả lời bằng văn bản đối với báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán;
+ Đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

+ Xử lý khiếu nại, kiến nghị về kết luận, kiến nghị kiểm toán.

(Hiện nay quy định bao gồm: đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện; xử lý khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán).
- Thực hiện cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016.

Xem toàn văn

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 287    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA