SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
8
1
4
1
Tin tức sự kiện 22 Tháng Ba 2021 2:20:00 CH

Giới thiệu Nghị định số 16/2021/NĐ-CP của Chính phủ

 

 

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao hòa giải viên tại Tòa án.

Nghị định này quy định về mức thu, trình tự, thtục thu, nộp và việc quản lý, sdụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; thù lao Hòa giải viên tại Tòa án theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm Tòa án nhân dân, Hòa giải viên tại Tòa án (sau đây gọi tắt là Hòa giải viên) và các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hòa giải, đi thoại tại Tòa án theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nghị định gồm 11 điều quy định về Chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Nghĩa vụ nộp chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Cơ quan thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Trình tự, thủ tục thu, nộp tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Xử lý tạm ứng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thù lao Hòa giải viên; Quản lý và sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2021 và chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày Luật Hòa giải, đi thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành.

Luật Hòa giải, đi thoại tại Tòa án năm 2020.

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao hòa giải viên tại Tòa án.

Phòng Tư pháp


Số lượt người xem: 927    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA