SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
6
4
2
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tám 2020 9:25:00 SA

Đối thoại với đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 11 về công tác xây dựng Đảng

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay Đảng bộ Quận 11 đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết đã đề ra. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Quận 11 sắp đến, đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cho phóng viên Bản tin Quận 11 về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những định hướng lớn của Quận ủy trong thời gian tới.

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí Nguyễn Tăng Minh, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI đã đề ra, xin đồng chí cho biết Đảng bộ Quận 11 đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết và đến nay đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào trong công tác xây dựng Đảng?

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh:

Trong nhiệm kỳ, đa số Nhân dân, cán bộ và đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phấn khởi trước những thành tựu chung của đất nước, thành phố; đồng tình, thống nhất cao với quyết tâm chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị; quan tâm đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên các cấp có vi phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến… Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình trước những đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của chính quyền quận và cơ sở.  

Năng lực cụ thể hóa, lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản của cấp ủy cấp trên, nghị quyết đại hội đảng bộ tiếp tục được nâng cao. Quan tâm chỉ đạo công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề; chỉ đạo bổ sung kịp thời những nội dung chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy phù hợp với nhiệm vụ của đảng bộ. Tập trung chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, các vấn đề thời sự, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng”.

Quyết tâm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm. Xác định rõ nội dung đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc và đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-D/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương từng bước được nâng lên. Công tác đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực; trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm đã chú ý đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc Hoa.Công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, giáo viên được chú trọng.

Với phương châm “Kịp thời, hiệu quả, lan tỏa”, công tác dân vận trong thời gian qua đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Công tác dân vận của chính quyền có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong cải tiến lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính… góp phần tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về những đổi mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận để góp phần và thành tích chung của quận nhà trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh:

 Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tích cực của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tập trung chăm lo, nâng dần mức sống cho Nhân dân. Vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng được nâng lên, những kiến nghị sau góp ý, giám sát được các cơ quan nhà nước tiếp thu, giải quyết, từ đó củng cố lòng tin trong Nhân dân. Triển khai có hiệu quả việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản chất giai cấp công nhân về chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật. Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, không để xảy ra đình công, lãng công. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các mô hình sáng kiến mới đã nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhà Văn hóa Lao động quận tổ chức nhiều hoạt động, phát triển mô hình các câu lạc bộ với hình thức đa dạng, phong phú, phục vụ đông đảo người lao động đến sinh hoạt.

Phải kể đến còn có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên và thanh niên. Đầu tư các giải pháp khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ gắn với các phong trào hành động cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp và giữ nước. Phát huy tốt vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, qua đó mở rộng tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

Một trong những hội quần chúng tiêu biểu đặc trưng của giới là Hội Liên hiệp Phụ nữ quận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để tuyên truyền nhằm thu hút chị em phụ nữ đến với tổ chức Hội. Tập trung triển khai thực hiện các đề án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em giúp các gia đình tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ thông qua nhiều mô hình thiết thực. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phát huy tốt các tổ phụ nữ tư vấn cộng đồng; thể hiện tốt vai trò đại diện, hòa giải… là cầu nối xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa Đảng - chính quyền - hội viên phụ nữ.

Cùng với đó, lực lượng Hội Cựu chiến binh quận phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp ủy đảng, chính quyền phát động như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương… tích cực góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Quan tâm chăm lo đời sống hội viên và phối hợp vận động chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững”.

Có thể thấy, Các Hội quần chúng đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên; chủ động trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, thực hiện tốt đoàn kết, tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

Phóng viên: Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII đã gần kề, xin đồng chí chia sẻ đôi điều về những công tác trọng tâm và yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng bộ quận trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh:

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan đơn vị theo hướng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian tới, Ban Thường vụ quận ủy sẽ tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, tập trung cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tôi tin tưởng rằng, với những bài học mà Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn, với việc chủ động dự báo tình hình, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu, các chương trình trọng điểm, cùng với các đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Đảng bộ Quận 11 sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII đã đề ra, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân quận nhà vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phóng viên thực hiện: MH

 


Số lượt người xem: 925    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA