SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
1
8
7
7
Tin tức sự kiện 28 Tháng Giêng 2019 3:55:00 CH

Chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2019)

               

89 năm kiên định một con đường

Nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, chúng ta thấy mỗi thắng lợi vẻ vang của đất nước ta trong 89 năm đã qua đều gắn liền với Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, một đội ngũ kiên cường trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Vĩ đại thay Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Đảng mới ra đời ngày 3/2/1930, chưa tròn 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, khai sinh nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó với bản lĩnh của một Đảng cách mạng kiên cường luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đã chọn; Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta nhất tề đứng dậy đánh đuổi thực dân Pháp với quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” để rồi...

          Chín năm làm một Điện Biên

          Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng

                                                                             (Tố Hữu)

Năm 1954, sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đi lên xây dựng CNXH, nhưng miền Nam - một nửa đất mẹ thân yêu còn tạm thời bị chia cắt dưới gót giày xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Trong bối cảnh lịch sử đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta cùng một lúc làm hai nhiệm vụ chiến lược: vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN (hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam), vừa đấu tranh thống nhất nước nhà. Trải qua 30 năm kháng chiến cực kỳ anh dũng của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, thu non sông về một mối, để Nam Bắc sum họp một nhà.

Sau 30/4/1975, Tổ quốc hòa bình thống nhất, đất nước còn bộn bề với bao khó khăn của sự nghiệp khôi phục, tái thiết đất nước sau chiến tranh, thì Đảng đã phải lãnh đạo dân tộc ta cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc giành thắng lợi, giữ vững biên cương Tổ quốc.

Các cuộc kháng chiến giữ nước kết thúc, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đương đầu với một cuộc chiến mới, đấu tranh thắng nghèo nàn lạc hậu, đầy cam go thử thách, con đường đi chưa có tiền lệ trong lịch sử mà phải vừa làm vừa học, vừa đúc rút tổng kết thực tiễn nâng lên thành lý luận, để chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Trong bộn bề gian khó của công cuộc khôi phục phát triển đất nước sau chiến tranh với tình trạng nền kinh tế kiệt quệ, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam như một luồng gió mới, tràn đầy sinh khí, mở màn cho sự nghiệp đổi mới chấn hưng đất nước và đã thu được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc... Những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm đổi mới, hơn 25 năm thực hiện Chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo đi lên CNXH là sự lựa chọn phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thực tiễn chỉ rõ: Chỉ có CNXH mới bảo đảm cho nhân dân ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những thành tựu vĩ đại đó đã làm cho vai trò, vị thế của Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường quốc tế, nhân dân đồng tình ủng hộ, bạn bè tin yêu, mến phục.

Có được những thành tựu vĩ đại đó là do trong suốt chặng đường lãnh đạo cách mạng 89 năm qua, Đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH trên lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bách chiến, bách thắng.

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH chẳng những là con đường 89 năm Đảng và dân tộc ta đã kiên trì trên con đường cách mạng mà mãi mãi về sau đến đích, Đảng và dân tộc ta vẫn kiên trung đi theo con đường này vì đó là con đường hợp quy luật và xu thế thời đại.

 


Số lượt người xem: 2198    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA