SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
2
8
0
1
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2019 3:40:00 CH

Đảng bộ Quận 11 - Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị

Năm 2018, Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/QU ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; kinh tế quận tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng về kinh tế đạt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện với sự nỗ lực và quyết tâm cao, toàn quận, xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm “Quận 11 - trực tuyến”, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng một tốt hơn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

 

 

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 5 năm (2016 – 2020). Tổ chức quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt. Lãnh đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với các chương trình trọng điểm của quận, cơ sở và 07 chương trình đột phá của Thành ủy. Tổ chức triển khai, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Quận ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều điểm mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu. Tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017, nhất là khắc phục tốt hạn chế qua giới thiệu kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban hành Kết luận số 11-KL/QU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018 với 08 nhóm giải pháp chỉ đạo thực hiện. Kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cấp trên sát với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết các kiến nghị của Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong phản bác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong đời sống xã hội hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nhiều hơn về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong năm, Quận ủy đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy đảm bảo đúng tiến độ đề ra; kết hợp giữa hình thức học trực tuyến và hình thức truyền thống nhằm đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn quận. Trong đó, chú trọng tổ chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt quận và cơ sở tham dự buổi học tập theo hình thức trực tuyến do Thành ủy tổ chức nhằm nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của các Nghị quyết; đặc biệt, đã tổ chức nhiều lớp quán triệt tập trung tại quận đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác trong hệ thống chính trị quận và cơ sở nhằm tập trung quán triệt những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ của đối tượng học tập, quán triệt Nghị quyết. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương và những nội dung mới trong các nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, vận dụng khá tốt vào việc tổ chức, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với việc tổ chức trong tổ chức đảng, Ban Thường vụ Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở gắn việc tổ chức học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng tại cơ sở; xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và duy trì việc viết thu hoạch bằng hình thức tự luận đối với cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh có trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu. Quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội về các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh như: kịp thời cung cấp những thông tin định hướng tuyên truyền dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng,… góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề cao ý thức cảnh giác, không để bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động tụ tập đông người, gây rối trật tự xã hội. Duy trì tổ chức các hội nghị thông tin về tình hình thời sự, thông tin chuyên về những vấn đề nổi bật, những sự kiện quan trọng, các vấn đề dư luận quan tâm.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 151-KH/QU và Hướng dẫn số 07-HD/QU của Quận ủy về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tăng cường  quán triệt các cấp ủy cơ sở đảng cần mạnh dạn, thẳng thắn nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2018, những nội dung cụ thể về triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung đột phá của các đơn vị được chọn làm điểm cấp quận và chỉ đạo công tác lãnh đạo thực hiện ở cơ sở gắn với giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rà soát, bổ sung bản cam kết hành động tu dưỡng, phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các bản đăng ký nêu gương được thông qua chi bộ, cơ quan giám sát thực hiện. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tự giác và thường xuyên hơn, nhất là tính gương mẫu của cán bộ chủ chốt có chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đời sống nhân dân ở cơ sở, như: giảm nghèo bền vững, phát triển, chỉnh trang đô thị, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao trách nhiệm công vụ, tăng cường đi cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân, nói đi đôi với làm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kiên trì chỉ đạo các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; chọn những vấn đề đột phá thực hiện có kết quả tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; quan tâm chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, hạn chế thấp nhất những sai phạm của cán bộ, đảng viên do sự chủ quan của các cấp ủy đảng; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tập trung một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với đề bạt, bố trí, bổ nhiệm cán bộ… đảm bảo các quy định, quy trình và phân cấp quản lý cán bộ. Kịp thời cập nhật, bổ sung thực hiện các quy trình công tác cán bộ, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Quận ủy theo các kết luận của Thành ủy về phân cấp công tác cán bộ.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu đề ra, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; kịp thời bổ sung các chuyên đề kiểm tra sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU của Thành ủy, tiếp nhận thông tin và kịp thời chỉ đạo giải quyết theo quy trình. Lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tốt.

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận và phường; phát huy tốt vai trò người đại diện của Nhân dân, dân chủ lắng nghe, thu thập ý kiến của các cơ quan chuyên môn, ý kiến của cử tri để tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương thông qua các hội nghị “Lắng nghe và trao đổi”; hoạt động tại kỳ họp từng bước đổi mới, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch từ công tác chuẩn bị kỳ họp, thông tin tuyên truyền, tổ chức điều hành kỳ họp và mời cử tri tham dự kỳ họp; tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố, quận, phường; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Thường trực Hội đồng nhân dân 16 phường; tăng cường hoạt động sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân quận.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý của chính quyền quận, phường; chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng một tốt hơn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Phát động trong toàn hệ thống chính trị đợt thi đua cao điểm, công bố và thực hiện hiệu quả các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019, nhằm thiết thực chào mừng năm mới 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Triển khai thực hiện thí điểm phần mềm “Quận 11 – trực tuyến” thông qua việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân qua mạng internet và thiết bị thông minh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng và hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt quận và cơ sở; huy động lực lượng chính trị nòng cốt tham tốt công tác ứng trực xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn quận, thành phố. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp với nhân dân theo quy định. Hoạt động Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã có nhiều chuyển biến, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ nhân sự làm công tác dân vận; Củng cố hoạt động của Chi đoàn khu phố, hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở. Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành chính, những nội dung liên quan đến Nhân dân và việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy. Qua đó, có một số gương điển hình làm tốt của tập thể, cá nhân được nhân rộng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; quan tâm, theo dõi kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, các Hội nghị Thành ủy, nhất là thực hiện các chương trình đột phá, vấn đề đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về công tác cán bộ. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng thể hiện qua việc xử lý kỷ luật, khởi tố cán bộ sai phạm, không có “vùng cấm” để giữ vững kỷ luật của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật. Phấn khởi với việc Thành phố quyết liệt triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; định hướng xây dựng đô thị thông minh, cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì một thành phố sạch và giảm ngập nước” … Đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền quận các cấp trong đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nhiều giải pháp quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, đời sống của Nhân dân; tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo sự an toàn cho nhân dân, góp phần để người dân có cuộc sống ngày càng ổn định và tốt hơn.

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận trên tất cả các lĩnh vực, là năm có ý nghĩa quyết định phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, là năm tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng của cơ sở và của Quận, trong đó công tác cán bộ và công tác kiểm tra sẽ tập trung thực hiện xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy. Đồng thời, năm 2019, lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về cơ chế đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh; quyết liệt chỉ đạo theo kế hoạch, chương trình đã đề ra; là năm chú trọng thực hiện cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn gắn với nghiêm túc trong công tác phục vụ người dân chưa tốt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu của Đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, năm 2019 toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức các hoạt động ý nghĩa quan trọng thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Với sự quyết tâm trong nhận thức và quyết liệt trong hành động, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Quận 11 sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, thành công mới.

 

 


Số lượt người xem: 2164    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA