SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
8
2
5
7
9
6
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2013 2:45:00 CH

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 11

I.    Chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn quận. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

II.    Nhiệm vụ:

1. Trình UBND quận các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

2. Trình UBND quận quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt.

3. Thẩm định và trình UBND quận xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai địa phương, kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của quận và trình UBND quận xét duyệt; công bố và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Quản lý việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm trên địa bànq quận.

4. Trình UBND quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thẩm định, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và cấp giấy phép đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của quận.

5. Quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật; chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính.

7. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước.

8. Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ (bao gồm tiến độ các loại bản đồ và dịch vụ đo đạc bản đồ), quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước trên địa bàn.

9. Bảo vệ môi trường; phòng chống; khắc phục suy thoái ô nhiễm, sự cố môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ.

10. Quản lý vệ sinh đô thị, bao gồm quản lý hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác và xử lý chất thải rắn và dịch vụ mai táng trên địa bàn theo phân cấp.

11. Quản lý và thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thay đổi chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND quận và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ ưu đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật, theo sự phân công của UBND quận.

14. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND quận giao.

III.    Quyền hạn:

1. Tổ chức ứng dụng tiến bộ, khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận, thu thập, quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc lập đường dây nóng, có tổ kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật, tham mưu UBND quận giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường, sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu UBND quận xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt.

4. Được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường quận và phường.


Số lượt người xem: 8630    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA