SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
6
4
2
3
9

 

Thông tin liên hệ cán bộ công chức có thẩm quyền

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

UBND Quận

Trần Phi Long

Quyền Chủ tịch

tplong.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

tqcuong.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thúc Chương

Phó Chủ tịch

ttchuong.q11@tphcm.gov.vn

 

Văn phòngHĐND-UBND

Phan Thành Long

Chánh Văn phòng

ptlong.q11@tphcm.gov.vn

39.634.490

Trần Nam Hà

Phó Chánh Văn phòng

tnha.q11@tphcm.gov.vn

Thái Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

tmvu.q11@tphcm.gov.vn

Huỳnh Thị Ngọc Cúc

Phó Chánh Văn phòng

htncuc.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài chính

Kế hoạch

Hoàng Thị Nga

Trưởng phòng

htnga.q11@tphcm.gov.vn

38.582.613

Phan Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

pthuyen.q11@tphcm.gov.vn

Trần Cẩm Hiệp

Phó Trưởng phòng

tchiep.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Kinh tế

Trần Thị Bích Trâm

Trưởng phòng

ttbtram.q11@tphcm.gov.vn

39.633.349

Nguyễn Vĩnh Tâm

Phó Trưởng phòng

nvtam.q11@tphcm.gov.vn

Trần Ninh Đông

Phó Trưởng phòng

tndong.q11@tphcm.gov.vn

 

Chi cục

Thống kê

Trần Minh Sơn

Chi cục Trưởng

tmson.q11@tphcm.gov.vn

39.634.901

 

Phòng

Nội vụ

Tô Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

tttthuy.q11@tphcm.gov.vn

39.633.727

Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

nvloc.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thụy Hồng Loan

Phó Trưởng phòng

tthloan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tư pháp

Hoàng Kim Chi

Trưởng phòng

hkchi.q11@tphcm.gov.vn

38.581.085

Trần Cẩm Châu

Phó Trưởng phòng

tcchau.q11@tphcm.gov.vn

 

Thanh tra quận

Tăng Thị Hằng

Chánh Thanh tra

dhtrung.q11@tphcm.gov.vn

39.634.699

Bùi Quang Tuyến

Phó Chánh Thanh tra

bqtuyen.q11@tphcm.gov.vn

Ngô Thanh Nghĩa

Phó Chánh Thanh tra

ntnghia.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Quản lý đô thị

Lê Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

lmman.q11@tphcm.gov.vn

38.581.058

Nguyễn Hữu Đức

Phó Trưởng phòng

nhduc.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Tài nguyên và Môi trường

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

vxquang.q11@tphcm.gov.vn

39.635.805

Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó Trưởng phòng

nthanh.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Trưởng phòng

nttvan.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Văn hóa và Thông tin

Hà Quang Phát

Trưởng phòng

hqphat.q11@tphcm.gov.vn

38.581.320

Lê Hồ Thu Nga

Phó Trưởng phòng

lhtnga.q11@tphcm.gov.vn

Ngô Quang Trường

Phó Trưởng phòng

nqtruong.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Lao động Thương Binh và Xã hội

Nguyễn Phi Long

Trưởng phòng

nplong.q11@tphcm.gov.vn

38.587.550

Đổng Văn Huy

Phó Trưởng phòng

dvhuy.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Thị Như Thảo

Phó Trưởng phòng

ntnthao.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Trọng Hiếu

Trưởng phòng

nthieu.q11@tphcm.gov.vn

39.609.921

Nguyễn Đinh Thụy

Đỗ Uyên

Phó Trưởng phòng

ndtduyen.q11@tphcm.gov.vn

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

vmtkiet.q11@tphcm.gov.vn

 

Phòng

Y tế

Vương Anh Tài

Trưởng phòng

vatai.q11@tphcm.gov.vn

39.632.019

Đỗ Quốc Tiến

Phó Trưởng phòng

dqtien.q11@tphcm.gov.vn

 

Tìm kiếm