Lịch Tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11

tại Trụ sở tiếp công dân Quận 11 số 270 Bình Thới, Phường 10 Quận 11

Quý III năm 2023

- Căn cứ Điều 13 khoản 5 của Luật Tiếp công dân;

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 11 thông báo lịch tiếp công dân của Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 quý III/2023 như sau: 

- Ông Nguyễn Trần Bình  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 tiếp công dân định kỳ sáng thứ năm hàng tuần. 

- Thời gian tiếp công dân: từ 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân Quận 11, địa chỉ: 270 đường Bình Thới, Phường 10 Quận 11; Điện thoại: 028.396.333.51.

- Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Quận 11:

1/. Ông Lê Kiều – Chuyên viên Ban tiếp công dân.

2/. Bà Lê Thanh Trà – Chuyên viên Ban tiếp công dân.

3/. Ông Đỗ Ngọc Sơn – Chuyên viên Ban tiếp công dân.

            Văn phòng Quận ủy; Ủy ban kiểm tra Quận ủy phối hợp Ban tiếp công dân thực hiện tiếp công dân định kỳ vào các buổi sáng thứ Ba; sáng thứ Sáu hàng tuần.

            Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 11 thông báo đến công dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết liên hệ ./.

Xem toàn văn

VPUB

 

 

Tìm kiếm